BACK

Cinkelis

LT

Privatumo politika :

INTERNETO SVETAINĖS MANCANWEB.COM PRIVATUMO POLITIKA

 • ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS
  • Ši Privatumo politika nustato Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei tikslus. Susipažinę su šia Privatumo politika Vartotojai žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko Vartotojų Duomenis, su kuo jais dalinasi ir kokias teises Vartotojui suteikia.
  • Ši Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 • NAUDOJAMOS SĄVOKOS
  • Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:
   • „Duomenų valdytojas“ yra asociacija UAB „Sosterus“, juridinio asmens kodas 304175181, buveinė registruota adresu Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, Lietuvos Respublika.
   • „Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.
   • „Asmens duomenys“ arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).
   • „Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.
   • „Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje pateikė savo Asmens duomenis.
   • „Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
   • „Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo interneto svetainė, kurios adresas yra https://mancanweb.com
  • Šioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.
 • RENKAMA INFORMACIJA
  • Vartotojas, norėdamas užsiregistruoti Interneto svetainėje, Duomenų valdytojui privalo pateikti šiuos Asmens duomenis:
   • Vardas
   • Elektroninio pašto adresas
  • Interneto svetainėje taip pat yra naudojami slapukai, kurių pagalba Duomenų valdytojas renka Duomenis, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus arba automatiškai parengtą vizitų statistiką. Daugiau informacijos apie taikomus slapukus galite sužinoti šios Privatumo politikos 6 dalyje.
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
  • Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi tam, kad Vartotojas galėtų susisiekti su Duomenų valdytoju.
 • ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
  • Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti Vartotojo Asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
   • jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras Sutikimas;
   • duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
   • duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
   • kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.
 • SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
  • Data controller on the Website uses cookies, which are type of messages with a unique identification number and which are transmitted from the Website to the User's hard disk so that the Data controller could distinguish the User's computer and see its activity on the Website.
  • Šiuo metu Interneto svetainėje yra naudojamas tik vienas Google Analytics slapukas – __ga, kuris padeda atskirti Interneto svetainės Vartotojus ir yra saugomas du metus. Per naršyklės nustatymus Vartotojas gali nesutikti su slapukų naudojimu visuose ar tam tikrose interneto svetainėse.
 • DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
  • The Data controller undertakes to store the User's Personal data for a specific period specified in the applicable laws and other legal acts of the Republic of Lithuania and/or this Privacy Policy, but not longer than is required by applicable laws and regulations of the Republic of Lithuania or pursuant to this Privacy Policy to achieve the goals of Data processing.
 • VARTOTOJŲ TEISĖS
  • Duomenų valdytojo Interneto svetainėje Vartotojai turi šias toliau išvardintas teises:
   • žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys
   • reikalauti ištaisyti arba ištrinti Asmens duomenis;
   • reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
   • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;
   • nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu). Kartu su prašymu Vartotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Vartotoją.
  • Vartotojui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
   • Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;
   • Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;
   • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   • Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.
  • Duomenų valdytojas gavęs prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
  • Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, kai reikia užtikrinti:
   • duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
   • viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją;
   • vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  • Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis/ji turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.
 • PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
  • Duomenų valdytojas savo nuožiūra gali pakeisti šią Privatumo politiką.
  • Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti apie Privatumo politikos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis.
  • KONTAKTINĖ INFORMACIJA

   Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:

   Siunčiant paštu – Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, Lietuvos Respublika.

   Siunčiant e. paštu –hi@mancanweb.com

  Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. spalio 19 d.

Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume jums patogų naršymą. Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika.

Padėkite mums padėti jums

mes nekantraujame sužinoti apie jus. atsakykite į kelis klausimus ir mes susisieksime su jumis per 24 valandas.

err
err
err
err
err
err
Ačiū!

Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika.

err